preskoči na sadržaj

Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac

Login
Rasporedi sati
Važne stranice

 

GIMNAZIJA DR. IVANA KRANJČEVA

Đ U R Đ E V A C

Gimnazija Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac;
Ul.Dr.I.Kranjčeva 5, 48350 Đurđevac
Tel/fax:048/812-021;


E-mail: gimnik@skole.htnet.hr

www.gimnik.hr

Š K O L S K I      K U R I K U L U M

(na prijedlog Nastavničkog vijeća donosi
Školski odbor na sjednici od )

 Rujan, 2009.

Školski kurikulum Gimnazije Dr. Ivana Kranjčeva Đurđevac čine predmetni, integrativni i dodatni sadržaji koji produbljuju znanja i svijest o zdravlju, pravima i odgovornostima djece i odraslih, odgovornom sudjelovanju u demokratskom društvu, sustavnom društveno-kulturnom, gospodarskom, tehnološkom i ekološkom razvoju, jačanju osobne odgovornosti za vlastito blagostanje i blagostanje drugih, te svoju sigurnost i sigurnost drugih, o poduzetništvu, vrijednostima učenja i rada za pojedinca i društvo, o toleranciji, jednakosti među spolovima.

 

CILJ srednjoškolskog obrazovanja je odgovorna, samostalna i djelatno sposobna osoba te u skladu sa nacionalnim kurikulumom za opće obvezno obrazovanje, osoba osposobljena za život i rad u stalno promjenljivim uvjetima, za aktivno i odgovorno sudjelovanje u društvenom životu i demokratskom razvoju. Cilj je podučiti odgovornu osobu u prema prirodi i okolišu, prema vlastitom zdravlju i zdravlju drugih, osposobljenu za cjeloživotno učenje i obrazovanje.


Važno je napomenuti da je vrlo važno usaditi odgovorni odnos prema sebi i razvoju vlastitih sposobnosti, osposobljenost za očuvanje vlastite povijesno-kulturne baštine i razvoj nacionalne kulture koja razvija moralnu i duhovnu dimenziju osobnosti i sposobna je za socijalnu integraciju te život u heterogenim društvima.

 

OČEKIVANA ODGOJNO OBRAZOVNA POSTIGNUĆA ( ISHODI) učenika nakon srednjeg obrazovanja:
- razvijene jezično-komunikacijske, matematičke, prirodoznanstvene i društveno-humanističke kompetencije,
- stečene informatičko-komunikacijske i tehničko-tehnološke kompetencije
- stečene stručne kompetencije te razumijevanje značenja rada za pojedinca i društvo,
- razvijene poduzetničke kompetencije,
- osobna društvena odgovornost i samostalnost
- razvijene kreativne sposobnosti i kritičko mišljenje,
- razvijena svijest prema osobnom zdravlju i zdravlju svoje okoline
- razvijene socijalne i interkulturalne kompetencije
- razvijen osjećaj za očuvanje nacionalne kulturne baštine i njegovanje nacionalne kulture,
- razvijena ekološka svijest,
- poznavanje, poštivanje i provođenje ljudskih prava,
- osposobljenost za uočavanje i rješavanje problema u životnoj zajednici i šire
- osposobljenost za samoorganizirano učenje
- osposobljenost za suočavanje s promjenama, pronalaženje rješenja i mogućnosti za sebe i druge,
- osposobljenost za prihvaćanje i prakticiranje cjeloživotnog učenja

 

NAČELA SREDNJOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA povezana su s načelima općeg obveznog obrazovanja i imaju težište na:
- obveznosti završavanja srednjoškolskoga kurikuluma, partnerstvu (usuglašavanja mišljenja i potreba svih neposrednih i posrednih sudionika odgoja i obrazovanja, osobito povezanosti obrazovanja, gospodarstva i tržišta rada);
- vertikalnoj i horizontalnoj prohodnosti, programskoj diferencijaciji i individualizaciji, planskoj, programskoj i organizacijskoj fleksibilnosti, samostalnosti škole i cjeloživotnom učenju.

 

 

KURIKULUMSKA PODRUČJA

 

Kurikulumska područja se organiziraju prema nastavnim predmetima, a razina ovisi o programskom opsegu pojedinih odgojno-obrazovnih područja odnosno predmeta za pojedinu godinu srednje škole.

 


DUGOROČNI ŠKOLSKI KURIKULUM

Ovaj dio kurikuluma je zapravo općeobrazovni dio koji sačinjavaju: materinski jezik i književnost, matematika, engleski jezik, njemački jezik, latinski jezik,informatika, biologija,kemija, fizika, povijest, zemljopis, tjelesno-zdravstvena kultura, likovna i glazbena umjetnost, psihologija, logika, sociologija, politika i gospodarstvo, filozofija.


Nastavnim programima pojedinih predmeta se planira njihovo trajanje, ciljevi, sadržaji, metode rada i obrazovni ishodi pojedinačno kroz četverogodišnje školovanje u općoj gimnaziji. Planiraju se svake godine i pohranjeni su kod ravnateljice ili pedagoginje škole.

 


KRATKOROČNI ŠKOLSKI KURIKULUM

Ovaj dio čine planovi za 2009./2010. školsku godinu , a čine ga:

a) IZBORNI PREDMETI: proširuju znanja
- Informatika

- izborna nastava- 2.razred
- izborna nastava- 3.i 4. razred

- Filozofija
- Logika
- Talijanski jezik

b) DODATNA NASTAVA: priprema učenike za natjecanja i državnu maturu
- Geografija
- Engleski jezik
- Informatika

c) FAKULTATIVNI PREDMETI
- Deutsches Sprachdiplom (DSD) –za njemačku jezičnu diplomu
- DSD-1.razred
- DSD-2.razred
- DSD-3.razred

d) IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI: obogaćuju stečeno znanje i slobodno vrijeme učenika
- Djevojački pjevački zbor
- Školski športski klub
- Dramska grupa
- Knjižničarska grupa
- Likovna grupa
- Mladež Crvenog križa
- Jezik i izražavanje
- Vršnjaci pomagači- POINT
- Matematičke vježbe
- Kreativna biologija
 

e) PROJEKTI ŠKOLE: promoviraju radove učenika i predstavljaju školu u lokalnoj zajednici i šire

- Povijesno-geografski projekt „ Đurđevac mjesto u kojem se školujem“
- Ekoprojekt „ Održivi razvoj“
- Uredništvo školskog lista Jurek i uređivanje stranica škole
- Unicefov projekt :Za poticajnije okruženje u školama : obnavljanje statusa škole bez nasilja

 

 

VRJEDNOVANJE KVALITETE RADA ŠKOLE I UČENIČKIH POSTIGNUĆA

 

Okviri i kriteriji vanjskog vrjednovanja postavljeni su na svim razinama na nacionalnoj razini, a vrednovanje provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje u Zagrebu.

Provedeni nacionalni ispiti iz svih predmeta pokazali su obrazovna postignuća naših učenika,a o njima se raspravljalo na nastavničkom vijeću, razrednom vijeću i sa učenicima u individualnim razgovorima te je na nivou škole donesena i strategija poboljšanja rezultata.
Samovrjednovanje predstavlja sastavni dio vrjednovanja kvalitete rada škole, te će se i ubuduće nastojati kroz permanentno usavršavanje nastavnika i rad s učenicima te planiranje rada usavršiti kompetencije za vrjednovanje i samovrjednovanje obrazovnog rada. I ove godine naša škola je u projektu samovrednovanja škole od strane NCVVO-a, te će školski timovi za kvalitetu nastaviti sa svojim radom u suradnji sa suradnikom (kritičkim prijateljem) mreža škole.

Ponovno će se anketiranjem učenika, nastavnika i roditelja ispitati učinkovitost rada svih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti naše škole, što će pomoći u planiranju i ostvarivanju poboljšanja i unaprjeđivanja kvalitete odgojno- obrazovnog rada .

preskoči na navigaciju